Газет туралы

«ALATAU ZHULDYZY» ГАЗЕТІ

Меншік иесі – «Alatau zhuldyzy» ЖШС

Газет ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитетінде 05.05.2023 жылы тіркеліп, №KZ78VPY00069629 куәлігі берілген.

Газет мемлекеттік және ресми тілдерде шығады.

НӨМІРДІҢ ТАРАЛЫМЫ – 1200 дана,  тапсырыс – 48.

«Alatau zhuldyzy» газеті ЖШС компьютер орталығында теріліп, беттеледі.

 «Alatau zhuldyzy» газетінің жазылу индексі:
Кәсіпорындар, мекемелер үшін – 15540
Жеке жазушылар үшін – 65540

Газет «Принт плюс» ЖШС баспаханасында басылады. Алматы облысы, Өтеген батыр кенті, Сейфуллин көшесі, 2 «в» үй